Afgelast

Voorstelling reeds geweest

Stichting Amateurtoaniel Fryslân presenteert:

De foarstelling

Entree € 15,00

ZA 9 NOV '19 om 20.15u

Toneel / theater

In teatrale én muzikale foarstelling mei in knypeach nei 100 jier organisearre amateurtoaniel yn Fryslân.Dizze unike, selsbetochte en sels makke ko-produksje wurdt in bûnte jûn oer fêste gewoantes en emoasjes, ergernissen, tûkelteammen, mar foaral in protte wille mei en oer it Fryske amateurtoaniel.In oanrieder foar elk dy 't graach oer toaniel mei; net fersitte!

 

Regy: Tineke Broers

Teksten: Geert Hager

Muzyk: Tseard Nauta

 

Kaart zijn verkrijgbaar via de website van Staf 

 

Website