Voorstelling reeds geweest

SELSKIP BLIKSTIENDER MEI FRYSLAN HEITE

ZA 21 OKT '17 om 20.00u

ZATERDAG 21 OKTOBER 20:00 UUR  en ZONDAG 22 OKTOBER 15.00 UUR

 

BLIKSTIENDER   mei  FRYSLÂN HEITE 

 

 

It Lemster selskip Blikstiender is 2016 fan start gien. It bestiet ut 12 muzikanten , spilers en sjongers. "Fryslân Heite" is in fleurich  programma mei sketskes en lietsjes oer de skiednis fan Frryslân.  Mei in knipeach wurdt sjoen nei markante foarfallen  en persoanen ût de rijke  Fryske histoarje. Ek it heden en de takomst wurde tsin it ljocht halden .

Sketsjes en lietsjes  wikselje elkoar yn in flot tempo ôf  en wurde ûnderstipe troch

ljochtbylden mei tekeningen fan Wim Swart. De teksten en muzyk binne skreaun troch Stoffel Zandstra

 

Kombo: Bea Berman op akkordeon; Klaas Lemstra op keyboard; Tineke van Dijk, tenoar saksofoan en Frans Lemstra op tromboane.

 

Sang en spul: Tineke Speerstra, Greet Douma< Jaap Frankema, Tineke Warringa, Klazien Cuiper,

Popke Haga, Atjerie Sieperda en Stoffel Zandstra.

 

 

Entree: 15 euro mei pauzedrankje