Voorstelling reeds geweest

Shantykoor / Lemster Wiven en Us toanielploech spilet: ‘Lemmer, wy komme der oan - let op ook op zondag

ZA 27 OKT '18 om 20.00u

EXTRA VOORSTELLING ZONDAG 28 OKTOBER OM 14.30

 

1. Shantykoor en de Lemster Wiven

 It Lemster Shantykoor en de Lemster Wiven sjong neist twa nije ek in tal fan harren moaiste numers, allinnich en tegearre.

2. Us toanielploech spilet: 'Lemmer, wy komme der oan'

 De famylje Kloosterman wennet yn Bokswald oan it Waad, der't it altyd stoarmt en loft en wetter somtiden ien grize brij lykje. Heit, mem , twa bern en twa oaren op e kost. Sy hawwe it net rom, heit hat dien krigen op it fabryk, mar ja meitsje wol fan twa kear yn' e min ien hiele, grutte plus.

 

3. 'In feans ieuw fertier op'e Lemmer'

 Beide koaren spylje en sjonge parten út ferskate revu's:

 " Izeren Aal, it Lemster fiskwiif, • De Nijjiersrevu fan 2014, • It Fjouwerspan sjongt Tetman de Vries, • Blikstiender – Fryslân heite, • Krabbecocktail."

 

Mei tuskentroch prachtige gastoptredens fan: Janneke Warringa, Jacqueline Boek en Popke Haga

 

Entree: € 12,50 incl. pauzedrankje