Jan Arendsz, Marijke Geertsma en gitarist Eddie Mulder presenteert:

Fêste grûn

Jan Arendz en Marijke Geertsma komme mei gitarist Eddie Mulder mei de nije foarstelling: Fêste Grûn fan Tjeerd Bischoff

Entree € 21,00 (incl. pauzedrankje)

ZA 10 FEB '24 om 20.00u

Toneel / theater

De foarstelling giet oer Renate in sjoernaliste út 'e stêd dy't troch in  ûngelok mei de auto yn kontakt komt mei Rein in boer fan't plattelân.  Se reitsje oan 'e praat en it docht bliken dat se it goed fine kinne. Rein is widner en wrakselt mei de stikstof problematyk en de opfolging fan de pleats. Renate is troud en wrakselt mei de feroaringen yn har wurk en har thússituaasje. Sy ha ferskillende achtergrûnen, binne nijskjirrich nei elkoar en ferlieze harsels yn de blik fan dy oar. En troch de eagen fan dy oar, begjinne sy op 'e nij te sjen nei harren eigen libben. Fêste Grûn is in hertstochtelik ferhaal oer leafde en feroaring'. 

 

De voorstelling gaat over Renate een journaliste uit de stad die door een auto-ongeluk in contact komt met Rein een boer van het platteland. 

Ze raken in gesprek en al snel blijkt, dat zij het samen goed kunnen vinden. Rein is weduwnaar en worstelt met de stikstofproblematiek en de opvolging van de boerderij. Renate is getrouwd en worstelt met de veranderingen in haar werk en haar thuissituatie. Zij hebben verschillende achtergronden, zijn nieuwsgierig naar elkaar en verliezen zichzelf in de blik van die ander. En door de ogen van die ander, beginnen zij opnieuw te kijken naar hun eigen leven. 'Fêste Grûn is een hartstochtelijk verhaal over liefde en verandering'.

 

Toegangskaarten

Voor de voorverkoop van toegangskaartjes voor deze voorstelling kunt u terecht bij:

Primera, Markt 2, 8531 EA, Lemmer

Gerelateerde items

za 11 nov '23
De Emigrant 2023
za 9 mrt '24
Sânman en Sikke / Grytz en Grize
za 20 jan '24
A Bright Starry Night, Part II
za 21 okt '23
So long Cohen - Ernest Beuving