Premiere De Dij Fan dyn Libben in Heerenveen, "Lichte toanieljûn oer in swier thema"

In deasieke frou dy't net wol dat har man aanst allinich oerbliuwt en al faoar har dea op syk giet nei in opfolger fan harsels. Tilly siket op in datingsite en de allinnesteande 

Iris bellet op in moarn oan by it eilânhûs fan Marius en Tilly. Sûnder dat der ek mar ien persoonaazje him achter in doar hoecht te ferstopjen , lit er Marius, Tilly en Iris in spul mei elkoar spylje wêrby't slûchslimmens en ûnwittendheid elkoar hieltyd ôfwikselje.Mei har trijen steane se garant foar in lichte tonieljûn oer in swier thema neffens Sietse de Vries fan de Ljouwerter Krante.

No sneon yn ûs theater.

Overig nieuws

nieuws
Programmaoverzicht seizoen 2024 - 2025