Voorstelling reeds geweest

achmea culpa kredyt

ZA 4 FEB '17 om 20.00u

 

 

Zaterdag 4 februari 2017

 

ACHMEA CULPA mei  KREDIET

 

Kredyt is de opfolger fan de suksesfolle kroechteaterstikken:  Katarsis, Kredo en Krimp.

Kredyt komt fan it Latynske Credere en betsjut 'leauwe of tabetrouwe'.

 

Neidat Knilles yn 'Katarsis'  syn dochter kwyt rekke is, giet hy de wrâld yn om te sykjen nei ien fan de âldste hynderrassen: de Ahalteke, it gouden hynder. Op it Amelân rint noch neiteam fan dit edele bist. Hy komt werom yn it kafee om hjir oer te fertellen. Hy moetet de Twentske Hettie, se skriuwt in boek oer in Fryske artyst dy 't se hertstochtlik adoreard.

De politiker, Peke van der Klamp, nimt al fêst wat kredyt op de demokrasy. It moaist soe wêze as Hettie sjocht hoe linich hy him hjir troch hinne slacht. Jabke, it fleksibel postkantoar, sorteart de post yn it kafee. Wat net bestiet hoecht ek gjin post te krijen.

 

Sa folle minsken, sa folle ferhalen. Yn 'Kredyt' komme se by elkoar yn kafee De Bûnte Bok.

 

Skriuwer:                                            Gerrit Breteler

Spilers:                                               Anke Bijlsma, Gerrit Haaksma

Spilerscoach:                                      Rients Gratama        

Muzyk:                                                Gerrit Breteler

Arranzjeminten                                   Peter van de Zwaag

Prûkwurk:                                           Arjan v.d. Grijn

Produksjelieder:                                 Anke Bijlsma                               

 

 Entree: € 15,00 incl. pauzedrankje

Voorverkoop kaarten bij de Primera Lemmer